قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی

: قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار قزوین آستان|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|بقاع متبرکه ایران اسلامی|آرامگاه های مقدس اسلامی
آستان مقدس حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام شهر قزوین|فرزند امام رضا (ع)|ابن الرضا (ع)|شاهزاده حسین قزوین|خادمین افتخاری آستان|سایت قزوین آستان

سایت قزوین آستان ( www.QazvinAstan.ir ) اسناد تاریخی راجع به نسب حضرت شاهزاده حسین قزوین ( حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا (ع) ) کتاب برگی از تاریخ قزوین

معرفی کتاب برگی از تاریخ قزوین

مشخصات کتاب برگی از تاریخ قزوین
سرشناسه : مدرسی طباطبائی ، حسین، – ۳۲۰ ۱
عنوان و نـام پدیـدآور : برگی از تاریـخ قزوین : تـاریخچه اي از آسـتانه شـاهزاده حسـین و دودمـان سادات مرعشـی قزوین / مدرسـی طباطبائی
مشخصات نشر : قم: کتابخانه عمومی حضرت آیه االله العظمی نجفی مرعشی، ۳۶۱ ۱
مشخصات ظاهري : ۱ ج. (صفحه گذاري گوناگون ) مصور، نمونه
فروست : (انتشارات کتابخانه عمومی حضرت آیه االله العظمی نجفی مرعشی : فارسی ۱)
وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی قبلی
یادداشت : کتابنامه بهصورت زیرنویس
موضوع : آستانه شاهزاده حسین، قزوین — تاریخ
موضوع : آستانه شاهزاده حسین، قزوین — تولیت
موضوع : مرعشی (خاندان )
رده بندي کنگره : ۳ ۱ DSR21/ز۷۴م۴ ۳۶۱ ۱
رده بندي دیویی : ۳۴۵۲/۵ ۹۱
شماره کتابشناسی ملی : م۶۲-۳۳۷ ۱

سایت قزوین آستان|www.QazvinAstan.ir|اسناد تاریخی راجع به نسب حضرت شاهزاده حسین قزوین|حضرت حسین بن علی بن موسی الرضاع|آستانه شـاهزاده حسـین|معرفی کتاب برگی از تاریخ قزوین نویسنده حسین مدرسی طباطبائی

برگی از تاریخ قزوین

کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، قم، ۱۳۶۱ق.
شرح پدیدآور: مدرسی‌ طباطبائی‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: ‌انتشار‌ات‌ کتابخانه‌ ‌عمومی‌ حضرت‌ ‌آیه‌‌الله‌ ‌العظمی‌ نجفی‌ مر‌عشی‌: فارسی‌؛۱
توضیح: مصور, نمونه‌.
کتابنامه‌ به ‌صورت‌ زیرنویس‌

معرفی کتاب برگی از تاریخ قزوین

نویسنده : حسین مدرسی طباطبائی
ناشر چاپی : کتابخانه آیت االله مرعشی نجفی – قم
ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان

سایت قزوین آستان|www.QazvinAstan.ir|اسناد تاریخی راجع به نسب حضرت شاهزاده حسین قزوین|حضرت حسین بن علی بن موسی الرضاع|آستانه شـاهزاده حسـین|معرفی کتاب برگی از تاریخ قزوین نویسنده حسین مدرسی طباطبائی

پیشگفتار چاپ
بسم الّله الّرحمن الّرحیم به طوري که در متن کتاب خواهیم دید شاخهاي از دودمان سادات مرعشی از روزگاران دور در شهر قزوین اقامت گزیده و در آنجا متصدي مقامات مهم مذهبی مانند نقابت سادات و تولیت آسـتانه شاهزاده حسین بوده اند. در طول رن هاي ششم تـا دهم بزرگـان و دانشـمندانی از این خانـدان برخاسـته اند که نام برخی از آنان در مآخـذ تاریخی دیـده می شود. بااین وجود ،سرگـذشت و تاریخ این خاندان که به خصوص در قرن دهم افرادي از آن در صـحنه سـیاست ایران نیز مؤثر و متصدي مناصب مهم کشوري بوده اند به علت فقد منابع تاریخی، تاریک بوده و اطلاعات بسیار کمی در این مورد در مآخذ مربوط آمده است.
خوشبختانه بخشی از اسناد مربوط به این خاندان از تصاریف زمان محفوظ مانده که می تواند به مدد مصرحات متون، گوشه هایی از پیشـینه تاریخی آن را روشن سازد. کتاب حاضـر این تداوم تاریخی را از میانه هاي قرن هشـتم تا روزگار حاضـر براساس همان اسناد پیگیري نموده است.
برگی از تاریخ قزوین، متن، ص: ۶
سابقه این کتاب به سال ۳۵۵ ۱ باز میگردد. در این سال مجموعهاي از اسـناد مزبور به حضور آیت الّله العظمی مرعشـی نجفی ارائه گردیـده و به دسـتور معظمله از تمامی آن براي ضـبط در مجموعه اسـناد تاریخی و مذهبی کتابخانه عمومی حضـرتشان در شـهر عکس تهیه شد. در تشـرفی که همان ایام حضور ایشان داشـتم اظهار اشتیاق و علاقه بسـیار فرمودند که آن اسـناد به صورت مناسبی مـدون گردد. مجموعه عکس هـاي مربوط به دسـتور ایشـان در اختیار بنـده قرار گرفت. در سـفري که شـخصا چنـدي بعـد به قزوین نمودم دارنده اسناد و بازمانده دودمان مرعشی آن شهر، آقاي سید حسن مرعشی باقیمانده اسناد را نیز در اختیار گذارده که از آنها برگی از تاریخ قزوین مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان
صفحه ۲۰ از ۲۸۲
نیز عکس تهیه شـد و مجموع اسـناد به ترتیب تاریخی مـدون گردیـد و با تحلیل لازم و افزودن فصولی در تاریخ و توصـیف آسـتانه شاهزاده حسین – که قسمت اعظم این اسناد، مربوط به منصب تولیت و موقوفات آن است – به این صورت که اکنون مشاهده یشود درآمـد، و کـار تـدوین و تکمیل اثر در بهار سال ۳۵۷ ۱ به پایان رسـید. لیکن اقامت نویسـنده در خارج از کشور و اشـتغالات علمی بسـیار در این چند سال فرصتی براي اندیشـیدن در نشـر اثر باقی نگذارد به خصوص آنکه ماهیت و طبیعت اشـتغالات اخیر نویسنده بالکل با موضوع اینگونه تحقیقات تاریخی بیگانه بود. تا آنکه دوست عزیز و دیرینم حجۀ الاسلام حاج سید محمود آیت الّله زاده مرعشـی مدیر و سـرپرست و ضامن تداوم بنیاد عظیم فرهنگی که به همت والاي پدر بزرگوارش در شهر قم پیافکنده شده است در سفر موفق و پربـاري که به منظور تکمیـل منـابع کتابخـانه عمومی و ایجـاد روابط فرهنگی با مراکز بزرگ علمی غرب در اسـفند ماه سال ۳۶۰ ۱ به اروپا آمده بود با یادآوري سابقه کار از اینجانب خواست تا این اثر براي نشر در سلسله انتشارات آن کتابخانه به ایشان سپرده شود. از این پیشنهاد با خرسندي
برگی از تاریخ قزوین، متن، ص: ۷
اسـتقبال کردم، چه از یـکسو موضوع کتـاب که در واقع تاریـخ شـاخه اي از خانـدان مرعشـی است با شخصـیتی که این کتابخانه به دست او و به نـام او برپـاست ارتبـاط عمیـق دارد و از سـویی دیگر این مجمـوعه درواقع تحلیلی از یـک بخش از ذخـائر همین مرکز علمی است که امروزه با گردآمدن بیش از پانزده هزار نسـخه خطی و مجموعه مهمی از اسناد تاریخی و میکروفیلم ها و عکس ها، به اضافه دهها هزار کتاب چاپی و مجلات و منابع علمی به زبانهاي مختلف، از مراکز درجه اول فرهنگی در جهان اسلام است. بـدین ترتیب کاري که در چنـدسال پیش انجام شده و به اتمام رسـیده بود اکنون با همت این دوست عزیز در دسترس علاقمندان به اینگونه آثار قرار میگیرد با این امید که در مجموع براي ارباب تحقیق مفید و حاوي نکات تازه و سودمند باشد.
آکسفورد- نوروز ۳۶۱ ۱ سید حسین مدرسی باطبائی
برگی از تاریخ قزوین، متن، ص: ۹
آستانه شـاهزاده حسـین

تاریخ مزار آستانه شـاهزاده حسـین قزوین

چند سطری از کتاب برگی از تاریخ قزوین
برگی از تاریخ قزوین، متن، ص: ۱۷
بنـابراین چنان که دیـدیم مزار حضـرت شاهزاده حسـین در پایان قرن چهارم و آغاز پنجم مزاری شـناخته شـده و معروف بوده، و در میانه قرن ششم زیارتگاه عمومی مردمان قزوین از شیعه و سنی به شمار می‌رفته است.
دربـاره بنـای پیشـین این مزار و تطورات آن تـا آغـاز دوره صـفوی آگـاهی دقیق در دست نیست. به اجمال می‌دانیم که در قرن‌های هشـتم و نهم بنای آسـتانه منحصـر به بقعه روی مدفن امامزاده نبوده و مرافق و ملحقاتی داشته است. در خلد برین محمد یوسف [۲۸]
ضمن شرح ماجرای شورش درویش رضا در قزوین به سال ۴۱ ۰ ۱ و تمرکز او با طرفدارانش در آستانه شاهزاده حسین، از «مقبره یر فغفور» حجرهای در کنار بقعه مقدس «که مدفن یکی از سادات عظام آن ملک معمور بود» یاد می‌شود [۲۹]. این میر فغفور کسی جز شریف معین الدین فغفور نقیب قزوین رزند
برگی از تاریخ قزوین، متن، ص: ۱۸
شمس الدین محمد نیای اعلای خاندان سادات مرعشـی قزوین نمی‌تواند بود که در نیمه اول قرن هشـتم می‌زیسته و ابن مهنا بیدلی در تـذکر نسب خود از او یاد نموده است [۳۰]. بنابراین به طبع مقبره وی از اواسط قرن مزبور جزء ضـمایم مزار شاهزاده حسـین بوده است [۳۱].
در دهه نخستین قرن نهم حسن بن عماد بن جوانمرد مشـتهر به فخر زرندی در ج ۱- ۶ ۸۰ توفیق یافته بود که صندوق مزار را تجدید کند و صندوق منبت نفیسی را که اکنون بر تربت شریف قرار دارد به جای صندوق پیشین بگذارد.
پیش از آغـاز دوره صـفوی در قرنهـای هشـتم و نهـم، امرا و فرمانروایـان گیلان و دیلمسـتان نسـبت به این آسـتانه تـوجهی خـاص داشـته‌اند. کیـا ملـک فرزنـد کیـا اسـماعیل فرزنـد کیـا ایران شـاه دیلمی، از فرمانروایـان سلسـله امراء هزار اسپی- حکمرانـان ولایت دیلمسـتان و اشکور- در ماه محرم سال ۷۷۳ به زیارت این آسـتانه مفتخر گردیده و تمامت هفت زیوار از دیه دسـتجرد حماد از قراء بلوک اقبـال قزوین را بر مخارج و مصارف آن وقف نموده است که وقفنامه آن را مورخ ۲۰ محرم همین سال پس از این خواهیم دید [۳۲].
برگی از تاریخ قزوین، متن، ص: ۱۹

امامزاده شاهزاده حسین قزوین

امامزاده شاهزاده حسین فرزند علی بن موسی الرضا است . که مقبره‌اش در شهر قزوین واقع شده‌ است. گفته شده که شاهزاده حسین در سفر به مرو حین عبور از قزوین، در این شهر درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. ” زندگینامه حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام

آدرس امامزاده حسین (ع) شهر قزوین

قزوین – خیابان شهداء – خیابان سلامگاه – آستان مقدس حسین بن علی بن موسی الرضا (ع)
پست الکترونیکی ارتباط با مدیریت سایت قزوین آستان : qazvinastan.ir@gmail.com

امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از تصاویر و عکس ها ، فیلم ها و مطالب با ذکر منبع ” سایت قزوین آستان ( www.QazvinAstan.ir ) ” مجاز است.
التماس دعا – محمد آروین

  • كتاب تاريخ قزوين
  • کتاب تاریخ قزوین
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ارسال سوالات و نظرات

۱۳۹۵ © قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی